Sygesikringen

Tandlægeoverenskomsten

Gruppe 1 og gruppe 2 sikrede

Regionen yder tilskud til behandling til tandlæge til patienter over 18 år.

Tilskuddet varierer, og der gives tilskud til visse tandlægebehandlinger.

I overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn
(Tandlægeoverenskomsten) er fastsat grundhonorarer for visse tandbehandlinger.
Disse tandbehandlinger yder regionen 40 % tilskud til. Det drejer sig om følgende behandlinger:

– regelmæssig diagnostisk undersøgelse,
– udvidet diagnostisk grundydelse,
– bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse og udvidet diagnostisk grundydelse,
– individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis samt flourbehandling af initial caries,
– almindelig tandrensning,
– udvidet tandrensning,
– tandrodsrensning,
– almindelig parodontalbehandling,
– udvidet parodontalbehandling,
– kirurgisk parodontalbehandling,
– kontrol efter individuel forebyggende behandling og parodontalbehandling,
– bitewings i forbindelse med kontrol af diagnostisk fund ved diagnostisk undersøgelse,
– undersøgelse efter henvisning fra tandplejer,
– tandfyldning med anvendelse af plast, glasionomer eller a malgam som fyldningsmateriale,
– gradvis ekskavering, rodbehandling og rodfyldning,
– tandudtrækning under lokalbedøvelse, samt
– operativ fjernelse af tænder, rodspidser og mindre cyster m.v.

Grundhonorarerne reguleres hvert år 1. april og 1. oktober.

Derudover yder region 30 % tilskud til:

– bitewings i forbindelse med den regelmæssige diagnostiske undersøgelse, og
– udvidet diagnostisk grundydelse.

Til personer i alderen 18-25 år yder regionen et tilskud på 65 % til den regelmæssige diagnostiske undersøgelse.

Visse andre tandbehandlinger har et bestemt tilskud. Se i gældende honorartabel nedenfor.

Med virkning fra 15. juli 2013 er tilskuddet til kontrol af diagnostiske fund ved diagnostisk undersøgelser (KDF)
bortfaldet.

For gruppe 1-sikrede er det en betingelse for at modtage tilskud, at behandlingen udføres hos en tandlæge, der har tilsluttet sig Tandlægeoverenskomsten.

Til gruppe 2-sikrede personer, der har fået behandling hos en tandlæge, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten, udbetaler bopælskommunen tilskuddet på vegne af regionen. For at få tilskuddet udbetalt skal patienten fremsende en kvitteret og specificeret regning til kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige regningens beløb.

Både gruppe 1 og gruppe 2-sikrede personer betaler deres egen andel af honoraret direkte til tandlægen.

Særligt om tandrensninger bemærkes, at der er indtrådt nye regler herom med virkning pr. 1. januar 2013.

Fra 1. januar 2013 ydes alene tilskud til almindelige tandrensninger (a eller b), såfremt tandrensningen ydes i
kombination med en regelmæssig diagnostisk undersøgelse (RDU), en udvidet diagnostisk grundydelse (UDG), en
kontrol efter individuel forebyggende behandling (KIFB) eller en kontrol efter parodontalbehandling (KPA).

Der ydes således ikke tilskud til almindelige tandrensninger ydet alene eller i kombination med en kombination med kontrol efter diagnostiske fund efter diagnostisk undersøgelse (KDF).

Der er ikke sket ændring for så vidt angår udvidede tandrensninger.

Lovgivning:

Sundhedsloven:
§ 65. Regionsrådet yder tilskud til behandling hos tandlæge.

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren:
§ 1. Gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede har ret til tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren.

§ 2. Undtaget er børn og unge under 18 år, der er omfattet af det lovpligtige tilbud om kommunal tandpleje, og
personer, der modtager tandpleje efter sundhedslovens § 131 (omsorgstandpleje).

§ 3. Sikrede personer har ret til regelmæssig diagnostisk undersøgelse, udvidet diagnostisk grundydelse, bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse og udvidet diagnostisk grundydelse, individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis samt flourbehandling af initial caries, almindelig tandrensning, udvidet
tandrensning, tandrodsrensning, almindelig parodontalbehandling, udvidet parodontalbehandling, kirurgisk
parodontalbehandling, kontrol efter individuel forebyggende behandling og parodontalbehandling, bitewings i
forbindelse med kontrol af diagnostisk fund ved diagnostisk undersøgelse, undersøgelse efter henvisning fra
tandplejer, tandfyldning med anvendelse af plast, glasionomer eller amalgam som fyldningsmateriale, gradvis
ekskavering, rodbehandling og rodfyldning, tandudtrækning under lokalbedøvelse samt operativ fjernelse af tænder, rodspidser og mindre cyster m.v.
Stk. 2. Nærmere specifikation af de enkelte tandbehandlinger fremgår af den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen udarbejder særskilt faglig vejledning om anvendelse af tandfyldningsmateriale, som vil
være gældende ved personers adgang til tandfyldningsydelser efter stk. 1.
Stk. 4. Der ydes ikke tilskud til tandregulering og tandprotetik.

§ 4. Regionsrådet i patientens bopælsregion yder 40 % af de i overenskomsten fastsatte betalingstakster til gruppe 1-sikrede, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Til bitewings i forbindelse med den regelmæssige diagnostiske undersøgelse, udvidet diagnostisk grundydelse og kontrol af diagnostisk fund ved diagnostisk undersøgelse yder regionsrådet et tilskud på 30 %. Til personer i
alderen 18-25 år yder regionsrådet et tilskud på 65 % til den regelmæssige diagnostiske undersøgelse. Tilskuddene beregnes på grundlag af de i overenskomsten fastsatte betalingstakster til gruppe 1-sikrede.
Stk. 3. Til enkeltfladet tandfyldning med anvendelse af plast, glasionomer eller amalgam ydes et tilskud på 59,57 kr. Til flerfladet tandfyldning med anvendelse af plast, glasionomer eller amalgam ydes et tilskud på 86,99 kr. Ved
gradvis ekskavering gives tilskud som for tilsvarende fyldning. Til apikal amputation og rodfyldning pr. kanal ydes et tilskud op 169,68 kr. Ved operativ fjernelse af tænder, rodspidser, mindre cyster m.v. ydes et tilskud på 157,54 kr. Til tandudtrækning under lokalbedøvelse ydes et tilskud på 135,59 kr. pr. tand. Til kirurgisk paradontalbehandling
ydes et tilskud på 209,14 kr. Beløbene er angivet i april 2008-niveua. De anførte beløb reguleres i henhold til de i overenskomsten fastsatte regler.

§ 5. Regionsrådet yder tilskud med samme beløb til personer i sikringsgruppe 1 og 2.
Stk. 2. For gruppe 1-sikrede er det en betingelse for at modtage tilskud, at behandlingen udføres hos en tandlæge, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og
Tandlægeforeningen.
Stk. 3. Til gruppe 2-sikrede personer, der har fået behandling hos en tandlæge, der ikke har tilsluttet sig
overenskomsten, udbetaler bopælskommunen tilskuddet på vegne af regionsrådet. For at få tilskuddet udbetalt skal patienten fremsende en kvitteret og specificeret regning til kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige regningens
beløb.
Stk. 4. Både gruppe 1 og gruppe 2-sikrede personer betaler deres egen andel af honoraret direkte til tandlægen.

§ 6. Regionsrådet yder ikke tilskud til tandlægens ydelser til sig selv eller sin ægtefælle.

§ 7. Ved tandlægehjælp, der ikke udføres på tandlægens klinik eller som udføres udenfor tandlægens sædvanlige behandlingstid, betaler patienten de tillæg, der er fastsat i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen uden tilskud fra regionsrådet.

§ 8. Personer, der har ret til ydelser i praksissektoren i medfør af EF-retten eller internationale aftale, har under ophold her i landet ret til tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren på samme vilkår som gruppe 1-sikrede personer.
Stk. 2. Ved EF-retten eller internationale aftaler forstås Rådets forordning (EØF) nr. 883/2004 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og den dertil knyttede forordning (EØF) nr. 574/72 om gennemførsel af forordning nr.
883/2004, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer.