Sindslidende

Sindslidende og udviklingshæmmende m.fl. (specialtandpleje)

Kommunen skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der
ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen.
Specialtandplejen tilbydes til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Personerne har primært en psykisk funktionsnedsættelse men ofte tillige fysiske tillægshandicaps. Personerne vil ofte have behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. En del af personerne vil være indlagt på psykiatriske hospital eller tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger/boformer efter serviceloven.

Visitation til specialtandplejen sker på grundlag af en faglig vurdering af barnets/den unges evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Vurderingen bør foretages af en fagperson, som har jævnlig kontakt med barnet/den unge og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for den pågældende. Ved kommunale eller regionale boformer efter serviceloven kan visitationen således ske direkte til specialtandplejen af den ansvarlige pædagogiske eller sygeplejefaglige leder ved botilbuddet.

Visitation sker tillige af f.eks. hjemmeboende børn og unge omfattet af servicelovens § 32 (om særlige dagtilbud til børn pga. barnets betydelige og varigt nedsatte fysisk/psykisk funktionsnedsættelse og således særligt behov for støtte, behandling mv.) og børn og unge omfattet af folkeskolelovens § 20, hvorved de er berettigede til at modtage tilbud om specialundervisning pga. vidtgående fysisk/psykisk udviklingshæmning eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Bopælskommunen træffer beslutning om den nærmere organisation af specialtandplejen. Bopælskommunen kan herunder indgå med en region eller en anden kommune om at varetage hele eller dele af tilbuddet til specialtandplejen, hvis kommunen ikke mener sig i stand til varetage dette selv.

Specialtandplejen skal gives som et opsøgende, forebyggende og regelmæssigt tandplejetilbud med henblik på
bevarelse af tænder, mund og kæber i funktionsdygtig tilstand, og specialtandplejen skal medvirke til, at den enkelte i videst muligt omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem.

Det er vigtigt, at kommunen samarbejder med barnets/den unges nøglepersoner, der er omkring denne (pårørende, støttekontaktpersoner, sygefagligt og/eller pædagogisk personale), for at sikre forebyggende indsats ved de daglige mundhygiejnerutiner mv.

Lovgivning:

Sundhedsloven:

§ 133. Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om specialiseret tandpleje i henhold til stk. 1, ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.
Stk. 3. Regionsrådet driver efter aftale specialiseret tandplejetilbud til de i stk. 1 nævnte persongrupper.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en årlig redegørelse for behov og kommunens forventede brug af pladser i regionen. På baggrund af kommunalbestyrelsens redegørelse indgås en årlig rammeaftale mellem
kommunalbestyrelser og regionsråd, som danner grundlag for regionens tilpasnings- og udviklingsansvar for de
tilbud, regionsrådet driver.
Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om den årlige redegørelse og rammeaftale efter stk. 4.

§ 134. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager et specialiseret tandplejetilbud efter § 133, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for størrelsen af den maksimale årlige
betalingstakst, som kommunalbestyrelsen kan afkræve patienten.
Stk. 3. Børn og unge under 18 år, der modtager et særligt tandplejetilbud efter § 133, kan ikke afkræves betaling for behandlingen.

Bekendtgørelse om tandpleje:

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et specialiseret tandplejetilbud (specialtandpleje) til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som ikke kan udnytte de almindelige
tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

§ 13. Personer, der er omfattet af § 12, som har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven eller i kommunale eller regionale almene ældreboliger efter Lov om almene boliger m.v., der enten er etableret af
kommunen eller af regionen efter aftale med kommunen, vil kunne henvises direkte til specialtandpleje.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 12, som er indlagt på eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger, vil kunne henvises direkte til specialtandpleje.
Stk. 3. Personer, der er henvist til specialtandpleje efter stk. 1 og 2, og som efter tandlægefaglig visitation og
rådgivning i specialtandplejen ikke skønnes at have behov for specialiseret behandling, henvises til behandling i
omsorgstandpleje eller i praksistandpleje.

Stk. 4. Personer, der ikke ønsker at modtage tilbuddet om specialtandpleje, bevarer retten til tilskud til tandpleje efter reglerne i sundhedsloven, § 65.

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om specialiseret tandpleje i henhold til § 12 ved at etablere behandlingstilbud på egne klinikker eller ved at indgå aftale herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.
Stk. 2. Vælger kommunalbestyrelsen at overlade udførelsen af opgaven til regionsrådet, er regionsrådet forpligtet til, efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen jf. stk. 5 og stk. 7, at stille behandlingstilbud til rådighed.
Stk. 3. Vælger kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2, at overlade udførelsen af opgaven for personer omfattet af § 13, stk. 1 til den kommune eller region, hvor boligen er beliggende, er denne forpligtet til, efter nærmere aftale med
bopælskommunen, at stille behandlingstilbud til rådighed.
Stk. 4. Vælger kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2, at overlade udførelsen af opgaven for personer omfattet af § 13, st
k. 2 til den kommune eller region, der driver institutionen, henholdsvis specialtandplejen på institutionen, er denne kommune eller region forpligtet til, efter nærmere aftale med bopælskommunen, at stille behandlingstilbud
til rådighed. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen udarbejder i dialog med regionsrådet en årlig redegørelse over behov og kommunens forventede forbrug af behandlingstilbud i regionen. Kommunalbestyrelsens redegørelse sendes til regionsrådet
inden 1. maj. Med udgangspunkt i redegørelsen indgås en rammeaftale mellem kommunalbestyrelsen og
regionsrådet.

Stk. 6. Den i stk. 5 nævnte årlige redegørelse skal indeholde oplysninger om:
1) Det forventede forbrug af regionale ydelser fordelt på antal pladser indenfor
de enkelte patientkategorier i det følgende år, herunder antal patienter i
generel anæstesi,
2) Det forventede forbrug af regionale ydelser i den efterfølgende 3-årige
periode fordelt på antal pladser indenfor de enkelte patientkategorier.
3) Hvor mange personer opdelt på patientkategorier, omfattet af regionens
forsyningspligt, jf. stk. 2, kommunalbestyrelsen eventuelt selv eller sammen
med andre kommunalbestyrelser eller private klinikker forventer at behandle.
4) Øvrige forhold, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse er vigtige for
regionens forsyningspligt.

Stk. 7. Den i stk. 5 nævnte rammeaftale skal omfatte: 1) Regionsrådets forpligtelse til at tilpasse og udvikle de tilbud, som
regionsrådet driver på vegne af kommunalbestyrelsen.
2) Oplysninger om det samlede antal pladser og tilbud, som regionsrådet
stiller til rådighed for kommunalbestyrelsen. Oplysningerne skal
specificeres på antal pladser indenfor de enkelte patientkategorier, herunder
antal patienter i generel anæstesi.
3) Aftale om takster for behandling.
4) Aftale om at regionsrådet skal stille oplysninger til rådighed til brug for
kommunens opkrævning af egenbetaling hos patienten.
5) Proces for løbende tilpasning af aftalen.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager et specialtandplejetilbud i henhold til § 12, selv skal betale en del af udgiften, jf. dog stk. 2. Patientens egenbetaling i specialtandplejen kan dog maksimalt udgøre 1.450 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. januar 2005). For forebyggende og behandlende tandpleje, der er omfattet af
overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Tandlægeforening, og som der ydes tilskud til i medfør af § 65 i Sundhedsloven, kan kommunalbestyrelsen maksimalt opkræve en betaling svarende til patientens egenbetaling i praksistandplejen. For øvrige ydelser, herunder yde
lser, der gives i tillæg til ydelser i nævnte
overenskomst, fastsættes egenbetaling af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Børn og unge under 18 år, der modtager specialtandpleje i henhold til § 12, kan ikke afkræves betaling for
behandlingen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har pligt til at oplyse om, hvordan kommunen har tilrettelagt specialtandplejen, jf. § 14.

§ 16. Specialtandpleje i henhold til § 12 skal omfatte:
1) Individuel og kollektiv forebyggelse inklusive hjælp til og instruktion i
tandpleje for den enkelte patient samt systematisk undervisning, oplysning
m.v. til nøglepersoner omkring patienten.
2) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand.
3) Behandling af læsioner, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund-
og kæberegionen, således denne bevares i god funktionsdygtig stand
under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har pligt til at færdiggøre påbegyndte behandlinger. I tilfælde af flytning mellem
kommuner, påhviler det den nye bopælskommune at færdiggøre påbegyndte behandlinger og videreføre tilbuddet
om specialtandpleje.

• For patienter over 25 år er der en årlig egenbetaling på kr. 800. Ved behandlingsforløb, der koster op til kr. 10.000 inkl. patientens egenbetaling på kr. 800, ydes et tilskud på 65 % af patientens egen udgift, dvs. efter sædvanligt patienttilskud fra regionen og tilskud fra evt. forsikringsordninger.
• Disse patienter skal således betale egenbetalingen på kr. 800 pr. år tillige med 35 % af det resterende beløb efter det/de sædvanlig(e) patienttilskud.
De kr. 10.000,- gælder for det samlede behandlingsforløb, uanset om det strækker sig over flere kalenderår, eller om der er flere behandlingsforløb inden for samme kalenderår.

Behandlingsforløb på op til kr. 10.000 omfatter det samlede beløb på behandlingen, dvs. inklusiv patientens egenbetaling, patienttilskud fra regionen og tilskud fra evt. forsikringsordninger.

Tilskuddet ydes til dækning af alle former for forebyggende og behandlende tandpleje. Det betyder f.eks., at røntgenbilleder, der tages i forbindelse med undersøgelse eller behandling, også er omfattet af tilskuddet. Det er således vigtigt at have for øje, at behandling af helt overflødig eller af rent kosmetisk karakter ikke er omfattet af tilskuddet.

Kommunerne fastlægger, hvordan tilskuddet til tandpleje administreres mest hensigtsmæssigt og enkelt for både patienter, tandlæger og tandplejere samt kommunen. Kommunen kan f.eks. fastlægge en administrativ praksis, sådan at det er enkelt for patienten at dokumentere overfor tandlægen, at vedkommende er omfattet af den tilskudsberettiget personkreds.
Dog er det forudsat, at patienten som udgangspunkt ikke skal ansøge kommunen om tilskud efter § 82 a forud for udførelsen af tandplejen. Kommunen skal dække udgifter til behandling, som udføres i den periode, hvor patienten er omfattet af den berettigede personkreds – uanset om patienten efterfølgende kommer i arbejde. Hvis patienten kommer i arbejde midt i et behandlingsforløb, betaler kommunen for den udførte behandling, mens efterfølgende behandlinger betales af patienten.
Kun ved behandlingsforløb, som samlet overstiger kr. 10.000 – uanset alder – hvor kommunen skal vurdere om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, skal kommunen forhåndsgodkende tilskuddet til behandlingen. Kommunen har herunder ret til at skønne, om behandlingen kan udsættes.
Desuden skal patienter, der ønsker at få dækket egenbetalingen iht. § 82 a, ansøge kommunen om hjælp efter § 82, før behandlingen gennemføres. Selvom kommunen giver afslag på hjælp til egenbetalingen efter § 82, skal kommunen yde det almindelige tilskud til tandpleje efter § 82 a.
Kontanthjælpsmodtagere og andre lavindkomstmodtagere (§ 82 i lov om aktiv social politik)

Kommunen kan yde hjælp til tandbehandling, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis patienten ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Hjælpen ydes dog kun, hvis behandlingen er nødvendigt og helbredsmæssig velbegrundet. Kommunen skal forhåndsgodkende behandlingen.

Kun undtagelsesvist kan der ydes hjælp til udgifter til behandling uden for de offentlige behandlingssystem, forudsat at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.
Såvel kontanthjælpsmodtager og andre lavindkomstmodtagere kan modtage denne hjælp. Det gælder ligeledes førtidspensionister. Folkepensionister og førtidspensionister, der har fået pension før 1. januar 2003, kan dog ikke modtage denne hjælp, men evt. kan de få personligt tillæg efter pensionsreglerne.

Hjælpen kan dog ikke ydes, hvis patienten selv eller ægtefællen har indtægter eller formue, som kan dække behovet. Der kan ej heller ydes hjælp til den del af udgiften, der dækkes af en privat forsikring.

Som beskrevet ovenfor kan en kontanthjælpsmodtager anmode kommunen om at dække egenbetalingen ved behandling omfattet af § 82 a. I disse tilfælde skal der således ansøges om forhåndsgodkendelse hos kommunen.

Kommunen ansøges om tilskud til behandlingen inden iværksættelse af behandlingen, dvs. der skal foreligge en forhåndsgodkendelse inden behandling påbegyndes.

Tandlægen udfylder et behandlings- og honorarforslag, som indsendes til kommunen.

Mellem Tandlægeforeningen og Kommunernes Landsforening er lavet en aftale om tandlægers honorering for udfyldelse af to godkendte blanketter om afgivelse af tilbud på tandbehandling. Aftalen er en tilslutningsaftale, hvorfor alle kommuner ikke benytter disse blanketter.

Ved kommuner, der har tilsluttet sig aftalen mellem Tandlægeforeningens og KL, kan benyttes to blanketter: Blanket 701, som benyttes ved tandlægens tilbud om tandbehandling, hvortil der søges økonomisk tilskud, og blanket 704, der benyttes ved supplerende oplysninger om tandbehandling. Kommunen bestemmer hvilken blanket, der skal benyttes.

Tandlægens honorar for udfyldelse af blanketter findes i honorartabellen

I forhold til kommuner, der ikke har tilsluttet sig aftalen, kan tandlægen hos patienten – eller efter aftale med kommunen – opkræve et frit honorar for arbejdet med at udarbejde behandlingsoverslaget.

Patienten kan klage over kommunens afgørelse til Det Sociale Nævn i patientens region inden for 4 uger efter afgørelsen. Yderligere information findes her.

Lovgivning:

Lov om aktiv socialpolitik: § 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

§ 82 a. Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager særlig hjælp efter § 27 a, har ret til tilskuddet, hvis hjælpen inklusive førtidspension efter lov om social pension svarer til kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har ret til tilskuddet, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i kontanthjælp, og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage
kontanthjælp. Stk. 2. For personer fra 18 år til og med 24 år ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. For personer, som er 25 år eller derover, ydes tilskud til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på
800 kr. Stk. 3. Den årlige egenbetaling efter stk. 2 opgøres for det enkelte kalenderår på grundlag af dokumenterede
afholdte udgifter til tandpleje, uanset om personen har tilhørt den berettiget personkreds hele året.
Stk. 4. Kommunen skal forhåndsgodkende, at der ydes tilskud efter stk. 2, hvis udgiften til et samlet
behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
Stk. 5. Modtagere af tilskud efter stk. 1-4 kan søge om hjælp til dækning af den resterende egenbetaling efter § 82. Ansøgningen herom skal være indgivet, før behandlingen udføres.