Lav indkomst

Kontanthjælpsmodtagere og andre lavindkomstmodtagere

 

Kontanthjælpsmodtagere (§ 82 a i lov om aktiv social politik)
Patienter er berettigede til tilskud som beskrevet nedenfor, når de modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, og såfremt denne ydelse svarer til kontanthjælpsniveauet. Det gælder således for modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i kontanthjælp, og de i øvrigt opfylder de økonomiske betingelser for at modtage kontanthjælp.

Tilskuddet dækker tandbehandlingsforløb på op til kr. 10.000.
Patienterne har dog en årlig egenbetaling:
• For patienter mellem 18 og 24 år er der en årlig egenbetaling på kr. 600. Ved behandling, der koster op til kr. 10.000 inkl. patientens egenbetaling på kr. 600, ydes et tilskud på 100 % af patientens egen udgift.
Disse patienter skal alene betale egenbetalingen på kr. 600 pr. år.

• For patienter over 25 år er der en årlig egenbetaling på kr. 800. Ved behandlingsforløb, der koster op til kr. 10.000 inkl. patientens egenbetaling på kr. 800, ydes et tilskud på 65 % af patientens egen udgift, dvs. efter sædvanligt patienttilskud fra regionen og tilskud fra evt. forsikringsordninger.
• Disse patienter skal således betale egenbetalingen på kr. 800 pr. år tillige med 35 % af det resterende beløb efter det/de sædvanlig(e) patienttilskud.
De kr. 10.000,- gælder for det samlede behandlingsforløb, uanset om det strækker sig over flere kalenderår, eller om der er flere behandlingsforløb inden for samme kalenderår.

Behandlingsforløb på op til kr. 10.000 omfatter det samlede beløb på behandlingen, dvs. inklusiv patientens egenbetaling, patienttilskud fra regionen og tilskud fra evt. forsikringsordninger.

Tilskuddet ydes til dækning af alle former for forebyggende og behandlende tandpleje. Det betyder f.eks., at røntgenbilleder, der tages i forbindelse med undersøgelse eller behandling, også er omfattet af tilskuddet. Det er således vigtigt at have for øje, at behandling af helt overflødig eller af rent kosmetisk karakter ikke er omfattet af tilskuddet.

Kommunerne fastlægger, hvordan tilskuddet til tandpleje administreres mest hensigtsmæssigt og enkelt for både patienter, tandlæger og tandplejere samt kommunen. Kommunen kan f.eks. fastlægge en administrativ praksis, sådan at det er enkelt for patienten at dokumentere overfor tandlægen, at vedkommende er omfattet af den tilskudsberettiget personkreds.
Dog er det forudsat, at patienten som udgangspunkt ikke skal ansøge kommunen om tilskud efter § 82 a forud for udførelsen af tandplejen. Kommunen skal dække udgifter til behandling, som udføres i den periode, hvor patienten er omfattet af den berettigede personkreds – uanset om patienten efterfølgende kommer i arbejde. Hvis patienten kommer i arbejde midt i et behandlingsforløb, betaler kommunen for den udførte behandling, mens efterfølgende behandlinger betales af patienten.
Kun ved behandlingsforløb, som samlet overstiger kr. 10.000 – uanset alder – hvor kommunen skal vurdere om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, skal kommunen forhåndsgodkende tilskuddet til behandlingen. Kommunen har herunder ret til at skønne, om behandlingen kan udsættes.
Desuden skal patienter, der ønsker at få dækket egenbetalingen iht. § 82 a, ansøge kommunen om hjælp efter § 82, før behandlingen gennemføres. Selvom kommunen giver afslag på hjælp til egenbetalingen efter § 82, skal kommunen yde det almindelige tilskud til tandpleje efter § 82 a.
Kontanthjælpsmodtagere og andre lavindkomstmodtagere (§ 82 i lov om aktiv social politik)

Kommunen kan yde hjælp til tandbehandling, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis patienten ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Hjælpen ydes dog kun, hvis behandlingen er nødvendigt og helbredsmæssig velbegrundet. Kommunen skal forhåndsgodkende behandlingen.

Kun undtagelsesvist kan der ydes hjælp til udgifter til behandling uden for de offentlige behandlingssystem, forudsat at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.
Såvel kontanthjælpsmodtager og andre lavindkomstmodtagere kan modtage denne hjælp. Det gælder ligeledes førtidspensionister. Folkepensionister og førtidspensionister, der har fået pension før 1. januar 2003, kan dog ikke modtage denne hjælp, men evt. kan de få personligt tillæg efter pensionsreglerne.
Du kan læse mere her.

Hjælpen kan dog ikke ydes, hvis patienten selv eller ægtefællen har indtægter eller formue, som kan dække behovet. Der kan ej heller ydes hjælp til den del af udgiften, der dækkes af en privat forsikring.

Som beskrevet ovenfor kan en kontanthjælpsmodtager anmode kommunen om at dække egenbetalingen ved behandling omfattet af § 82 a. I disse tilfælde skal der således ansøges om forhåndsgodkendelse hos kommunen.

Kommunen ansøges om tilskud til behandlingen inden iværksættelse af behandlingen, dvs. der skal foreligge en forhåndsgodkendelse inden behandling påbegyndes.

Tandlægen udfylder et behandlings- og honorarforslag, som indsendes til kommunen.

Mellem Tandlægeforeningen og Kommunernes Landsforening er lavet en aftale om tandlægers honorering for udfyldelse af to godkendte blanketter om afgivelse af tilbud på tandbehandling. Aftalen er en tilslutningsaftale, hvorfor alle kommuner ikke benytter disse blanketter.

Ved kommuner, der har tilsluttet sig aftalen mellem Tandlægeforeningens og KL, kan benyttes to blanketter: Blanket 701, som benyttes ved tandlægens tilbud om tandbehandling, hvortil der søges økonomisk tilskud, og blanket 704, der benyttes ved supplerende oplysninger om tandbehandling. Kommunen bestemmer hvilken blanket, der skal benyttes.

Tandlægens honorar for udfyldelse af blanketter findes i honorartabellen

I forhold til kommuner, der ikke har tilsluttet sig aftalen, kan tandlægen hos patienten – eller efter aftale med kommunen – opkræve et frit honorar for arbejdet med at udarbejde behandlingsoverslaget.

Patienten kan klage over kommunens afgørelse til Det Sociale Nævn i patientens region inden for 4 uger efter afgørelsen. Yderligere information findes her.

Lovgivning:

Lov om aktiv socialpolitik: § 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

§ 82 a. Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager særlig hjælp efter § 27 a, har ret til tilskuddet, hvis hjælpen inklusive førtidspension efter lov om social pension svarer til kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har ret til tilskuddet, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i kontanthjælp, og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage
kontanthjælp. Stk. 2. For personer fra 18 år til og med 24 år ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. For personer, som er 25 år eller derover, ydes tilskud til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på
800 kr. Stk. 3. Den årlige egenbetaling efter stk. 2 opgøres for det enkelte kalenderår på grundlag af dokumenterede afholdte udgifter til tandpleje, uanset om personen har tilhørt den berettiget personkreds hele året. Stk. 4. Kommunen skal forhåndsgodkende, at der ydes tilskud efter stk. 2, hvis udgiften til et samlet behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Stk. 5. Modtagere af tilskud efter stk. 1-4 kan søge om hjælp til dækning af den resterende egenbetaling efter § 82. Ansøgningen herom skal være indgivet, før behandlingen udføres.