TANDLÆGE

             CLAUS TRABERG

 

 

Åbningstider:

Man:

Tirs:

Ons:

Tors:

Fre:

8.30 - 16.30

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

8.30 - 14.30

8.30 - 14.30

Tandlægeoverenskomsten

Gruppe 1 og gruppe 2 sikrede

Regionen yder tilskud til behandling til tandlæge til patienter over 18 år, der behandles hos en tandlæge, der har tilsluttet sig Tandlægeoverenskomsten.

For gruppe 1-sikrede er det dog en betingelse for at modtage tilskud, at behandlingen udføres hos en tandlæge, der har tilsluttet sig Tandlægeoverenskomsten.

For gruppe 2-sikrede personer, der har fået behandling hos en tandlæge, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten, udbetaler bopælskommunen derimod tilskuddet på vegne af regionen. For at få tilskuddet udbetalt skal patienten fremsende en kvitteret og specificeret regning til kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige regningens beløb.

Både gruppe 1 og gruppe 2-sikrede personer betaler deres egen andel af honoraret direkte til tandlægen.

Tilskuddet varierer, og der gives tilskud til visse tandlægebehandlinger.

I overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (Tandlægeoverenskomsten) er fastsat grundhonorarer for visse tandbehandlinger. Disse tandbehandlinger yder regionen 40 % tilskud til. Det drejer sig om følgende behandlinger:
-    diagnostisk grundundersøgelse, 
-    udvidet diagnostisk grundundersøgelse, 
-    statusundersøgelse,  
-    individuel forebyggende behandling, 
-    almindelig tandrensning, 
-    udvidet tandrensning, 
-    tandrodsrensning, 
-    parodontalundersøgelse og diagnostik, 
-    fokuseret undersøgelse, 
-    undersøgelse efter henvisning fra tandplejer, samt
-    rodbehandling.

Derudover yder region 30 % tilskud til bitewings i forbindelse med:
-    diagnostisk grundundersøgelse, 
-    diagnostisk grundundersøgelse for unge (18-25 år), 
-    udvidet diagnostisk grundundersøgelse, 
-    statusundersøgelse, 
-    statusundersøgelse for unge (18-25 år), og
-    fokuseret undersøgelse.

Til personer i alderen 18-25 år yder regionen et tilskud på 65 % til:
-    diagnostisk grundundersøgelse for unge (18-25 år) og
-    statusundersøgelse for unge (18-25 år)

Grundhonorarerne reguleres hvert år 1. april og 1. oktober.

Visse andre tandbehandlinger har et bestemt tilskud. 

Sikrede personer har desuden ret til vederlagsfri biopsi.


Tandrensninger:
Der ydes alene tilskud til almindelig tandrensning, såfremt tandrensningen udføres i forbindelse med:
-    diagnostisk grundundersøgelse, 
-    diagnostisk grundundersøgelse for unge (18-25 år), 
-    udvidet diagnostisk grundundersøgelse, 
-    statusundersøgelse, 
-    statusundersøgelse for unge (18-25 år), eller
-    som led i en sygdomsbehandling ved fokuseret undersøgelse.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at regionerne fortolker ”i forbindelse med” som et interval på 30 dage, dvs. den almindelige tandrensning må maksimalt foretages 30 dage efter undersøgelse for at udløse et tilskud.


Lovgivning:

Sundhedsloven:
§ 65. Regionsrådet yder tilskud til behandling hos tandlæge.

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren:
§ 1. Gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede personer har ret til tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren.

§ 2. Undtaget er børn og unge under 18 år, der er omfattet af det lovpligtige tilbud om kommunal tandpleje, og personer, der modtager tandpleje efter sundhedslovens § 131 (omsorgstandpleje) og § 133 (specialtandpleje).

§ 3. Sikrede personer har ret til tilskud til diagnostisk grundundersøgelse, diagnostisk grundundersøgelse for unge (18-25 år), udvidet diagnostisk grundundersøgelse, statusundersøgelse, statusundersøgelse for unge (18-25 år), bitewings i forbindelse med statusundersøgelse/statusundersøgelse for unge (18-25 år)/diagnostisk grundundersøgelse/diagnostisk grundundersøgelse for unge (18-25 år)/udvidet diagnostisk grundundersøgelse og fokuseret undersøgelse, individuel forebyggende behandling, almindelig tandrensning, udvidet tandrensning, tandrodsrensning, parodontalundersøgelse og diagnostik, kirurgisk parodontalbehandling, fokuseret undersøgelse, undersøgelse efter henvisning fra tandplejer, tandfyldning med anvendelse af plast, glasionomer eller amalgam som fyldningsmateriale, gradvis ekskavering, rodbehandling, apikal amputation og rodfyldning, tandudtrækning under lokalbedøvelse samt operativ fjernelse af tænder, rodspidser og mindre cyster m.v.

Stk. 2. Sikrede personer har ret til vederlagsfri biopsi.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsens vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer er gældende ved personers adgang til tandfyldningsydelser efter stk. 1.

Stk. 4. Nærmere specifikation af de enkelte tandbehandlinger fremgår af overenskomst om tandlægehjælp indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen.

Stk. 5. Der ydes ikke tilskud til tandregulering og tandprotetik.

§ 4. Regionsrådet i patientens bopælsregion yder tilskud på 40 % af de i overenskomsten fastsatte betalingstakster til gruppe 1-sikrede, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Til bitewings i forbindelse med diagnostisk grundundersøgelse, diagnostisk grundundersøgelse for unge (18-25 år), udvidet diagnostisk grundundersøgelse, statusundersøgelse, statusundersøgelse for unge (18-25 år) og i forbindelse med fokuseret undersøgelse yder regionsrådet et tilskud på 30 %. Til den diagnostiske grundundersøgelse for unge (18-25 år) og statusundersøgelse for unge (18-25 år) yder regionsrådet et tilskud på 65 %. Tilskuddene beregnes på grundlag af de i overenskomsten fastsatte betalingstakster til gruppe 1-sikrede.

Stk. 3. Til enkeltfladet tandfyldning med anvendelse af plast, glasionomer eller amalgam ydes et tilskud på 67,15 kr. Til flerfladet tandfyldning med anvendelse af plast, glasionomer eller amalgam ydes et tilskud på 98,07 kr. Ved gradvis ekskavering gives tilskud som for tilsvarende fyldning. Til apikal amputation og rodfyldning pr. kanal ydes et tilskud på 191,28 kr. Ved operativ fjernelse af tænder, rodspidser, mindre cyster m.v. ydes et tilskud på 177,59 kr. Til tandudtrækning under lokalbedøvelse ydes et tilskud på 152,85 kr. pr. tand. Til kirurgisk parodontalbehandling ydes et tilskud på 235,76 kr. Beløbene er angivet i april 2015-niveau. De anførte beløb reguleres i henhold til de i overenskomsten fastsatte regler.

Stk. 4. Til almindelig tandrensning ydes kun tilskud, når denne udføres i forbindelse med diagnostisk grundundersøgelse, diagnostisk grundundersøgelse for unge (18-25 år), udvidet diagnostisk grundundersøgelse, statusundersøgelse eller statusundersøgelse for unge (18-25 år) med et interval på 12 måneder eller mere, eller som led i en sygdomsbehandling ved fokuseret undersøgelse.

§ 5. Regionsrådet yder tilskud med samme beløb til personer i sikringsgruppe 1 og 2.

Stk. 2. For gruppe 1-sikrede personer er det en betingelse for at modtage tilskud, at behandlingen udføres hos en tandlæge, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen.

Stk. 3. Til gruppe 2-sikrede personer, der har fået behandling hos en tandlæge, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten, udbetaler bopælskommunen tilskuddet på vegne af regionsrådet. For at få tilskuddet udbetalt skal patienten fremsende en kvitteret og specificeret regning til kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige regningens beløb.

Stk. 4. Både gruppe 1 og gruppe 2-sikrede personer betaler deres egen andel af honoraret direkte til tandlægen.

§ 6. Regionsrådet yder ikke tilskud til tandlægens ydelser til sig selv eller sin ægtefælle.

§ 7. Ved tandlægehjælp, der ikke udføres på tandlægens klinik eller som udføres udenfor tandlægens sædvanlige behandlingstid, betaler patienten de tillæg, der er fastsat i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen uden tilskud fra regionsrådet.

§ 8. Personer, der har ret til ydelser i praksissektoren i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, har under ophold her i landet ret til tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren på samme vilkår som gruppe 1- og gruppe 2-sikrede personer.

Stk. 2. Ved EU-retten eller internationale aftaler forstås Rådets forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og den dertil knyttede forordning (EF) nr. 987/09 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning 883/04, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer, samt bilaterale sikringsaftaler.


Tandlæge Claus Traberg       Toldboden 1 , 3. Sal A      8800 Viborg      Tlf.: 23 88 99 11     mail@traberg.info     CVR.: 30488091